บริษัท ซีเทค เดคคอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด มีรถบริการส่งสินค้า เป็นรถของบริษัท ไม่ได้ใช้รถรับจ้างหรือรับช่วงจากบริษัทอื่น

บริการขนส่งสินค้าภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

  ในกรณีขนส่งสินค้าไปต่างจังหวัด คิดค่าขนส่งสินค้าตามระยะทางและตามประเภทของรถขนส่งสินค้า